BUILDING
ประชาสัมพันธ์

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ 2มหาวิทยาลัยบูรพามีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการเพิ่มจำนวนของสุขนัขจรจัด โดยการคุมกำเนิดแบบถาวรหรือการทำหมัน เป็นวิธีการที่ช่วยให้สุนั...

รูปกิจกรรม

การประชุมปรับเปลี่ยน...

9 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู...

20 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

12 มกราคม 2560 เจ้าห...

26 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network