ประชาสัมพันธ์

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ....

รูปกิจกรรม

อบรมระบบสารสนเทศ ระบ...

3 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning...

4 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การประชุมปรับเปลี่ยน...

9 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู...

20 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network