ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 มีการขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค โดยตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนในจังหวัดชลบุรีขึ้น และถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ และทุกปีจะจัดงานคล้ายวันสถาปนาในวันที่ 8 กรกฎาคม โดยเรียกวันนี้ว่า “ แปดกรกฎ” ด้านอาคารสถานที่ได้เริ่มพัฒนาขึ้นพร้อมกับงานการพัฒนาด้านการศึกษา การสร้างถนนอาคารเรียน สภาพแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา และในวันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน งานอาคารสถานที่เป็นงานหนึ่งใน สำนักงานอธิการบดี ต่อมาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยงานอาคารสถานที่ขึ้นอยู่กับกองกลาง ในวันที่ 11 มกราคม 2545 เป็นวันที่นายกสภามหาวิทยาลัย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้ลงนามประกาศ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี คือ กองอาคารสถานที่ ซึ่งพัฒนามาจากหน่วยงานเดิม โดยยุบรวมงานวางผังแม่บทกองแผนงาน มารวมกับกองอาคารสถานที่ งานยานพาหนะเข้ามารวมกันเป็นกองอาคารสถานที่ โดยมีการจัดรูปองค์กรและการแบ่งส่วนงาน ดังนี้


1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

   - หน่วยงานธุรการ

   - หน่วยงานการเงิน

   - หน่วยงานบุคคล

   - หน่วยสวัสดิการที่พัก          

2. กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่

   - หน่วยบริหารอาคาร

   - หน่วยให้บริการยืม-คืนวัสดุครุภัณฑ์

   - หน่วยบริการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   3. กลุ่มงานยานพาหนะ

   - รถยนต์ส่วนกลาง

   - รถยนต์สวัสดิการ

4. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

   - หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

   - ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชลลดอาชญากรรม (ตมอ.)

5. กลุ่มงานสาธารณูปโภค

   - ช่างประปา

   - ช่างไฟฟ้า

   - ช่างโทรศัพท์

   - ช่างเชื่อม

   - ช่างไม้

6. กลุ่มงานออกแบบและซ่อมบำรุง

7. กลุ่มงานสวนและสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองอาคารสถานที่

   - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา

   - เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการสร้างฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานให้เหมาะสมกับการขยายตัวและพัฒนาของมหาวิทยาลัยบูรพา

   - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่  อาจารย์  และประชาชนองค์กรภายนอกที่จะเข้ามาใช้บริการสนามกีฬา หอประชุม และสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

   - เพื่อรักษาผลประโยชน์ของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   - เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด


การดำเนินงาน

        กองอาคารสถานที่  เป็นหน่วยงานที่มีภาระงานในการให้บริการด้านกายภาพ กับหน่วยงานและบุคลากรภายในภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่  การดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุงบริเวณพื้นที่ สถานที่ ทั้งที่เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ  ควบคุมดูแลจัดสรรให้บริการสนามกีฬา   การใช้อาคารหอประชุมการจัดภูมิทัศน์งานออกแบบเขียนแผนประมาณการงบประมาณ  การวิเคราะห์การสร้างข้อมูลด้านเทคนิคต่าง ๆ ระบบบำบัดน้ำเสีย  งานโยธา การบริการยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ  จัดระบบการ ฝึกอบรมพัฒนา  คนงาน  พนักงานทุกระดับ    จัดระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยทั้งความปลอดภัย ด้านทรัพย์สินของทางราชการและบริการระบบจราจรงานบริการสาธารณูปการ ด้านไฟฟ้า ประปา  ระบบการสื่อสาร ฯลฯ  ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสนับสนุนพิธีการกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  พิธีถวายพระพร งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  งานประชุมสัมมนางานกีฬา งานอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ