วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองอาคารสถานที่ มุ่งมั่นพัฒนาบริหารอาคาร สร้างสรรค์ภูมิทัศน์  เพื่อบริการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ


ปณิธาน

กองอาคารสถานที่จะมุ่งมั่นบริการและสนับสนุนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ


ปรัชญา

ความสามัคคีในการทำงานจะนำไปสู่ความสำเร็จของการให้บริการ


พันธกิจ

การบริหารและการพัฒนาอาคารสถานที่ การบริการอาคารสถานที่ การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย การบริการยานพาหนะ การดูแลรักษาความปลอดภัย


เป้าหมายการดำเนินงาน

 - สามารถให้บริการอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - สามารถจัดระบบและพัฒนาอาคารสถานที่ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

 - สามารถให้บริการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างและพัฒนาระบบให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความพร้อมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย