โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ