ประชุมหารือและวางแผนตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6