“โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”