กองอาคารสถานที่วันนี้ ตัดกิ่งไม้สูง บริเวณด้านหลัง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว