กองอาคารสถานที่ เข้ารับการอบรมให้ความรู้ "ด้านการอนุรักษ์พลังงาน" แก่บุคลากรมหาวิทยลัยบูรพา ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา #กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยบูรพา