กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับพื้นโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี