กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดที่พักคอย และจัดรถสวัสดิการบริการรับ-ส่งสำหรับเดินทางไปฉีดวัคซีน