กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกคนก่อนปฏิบัติงาน