กองอาคารสถานที่ จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ