12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ลงติดป้ายห้ามจอดในพื้นที่ต่างๆทั่วมหาวิทยาลัยบูรพา