โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา