การประชุมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่1/2560