รูปกิจกรรม

การประชุมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากา...

การประชุมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่1/2560วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพ...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ"การใช้อุปกรณ์และวิธีการประหยัดพลังงาน"วันที่ 26 มกรา...

12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองอาคารส...

เวลา 09:00 วันที่พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ติดป้ายห้ามจอดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในพื้นที่ต่างๆ...