ติดต่อเรา

 • กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

  169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

  e-mail : building@buu.ac.th

  Fax : 0 3839 3234

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  โทร. 0 3810 2184, 2189

  กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่                                                

  • อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครับ 60 ปี   
  • อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์                 
  • อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี                                     
  • อาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ๑
  • อาคารเรือนพักรับรอง A-B, อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล ชั้น 14  

  โทร. 0 3810 2186

  โทร. 0 3810 2556-7

  โทร. 0 3810 2700

  โทร. 0 3810 2181

  โทร. 0 3810 2072

  โทร. 0 3810 2263

  กลุ่มงานสาธารณุปโภค
  โทร. 0 3810 2187

  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

  • ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนฯ

  โทร. 0 3810 2185

  โทร. 0 3810 2579

  กลุ่มงานยานพาหนะโทร. 0 3810 2188