เอกสารดาวน์โหลด

 แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์ จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย