การให้บริการ

สวัสดิการที่พักอาศัย

การดำเนินงานด้านสวัสดิการที่พักอาศัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้1. การจัดสวัสดิการที่พักให้แก่บุคลากร2. การให้บริการที่พักแบบมีรายได้สำหรั...

ระบบการจองห้อง

การให้บริการอาคารในความดูแลของกองอาคารสถานที่ มี ๔ อาคาร ดังนี้๑.อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี๒.อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ...

การขอใช้พื้นที่

ระเบียบการใช้อาคารสถานที่/พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ อาคารโภชนาคาร/ลานกิจกรรมนิสิต/ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารหอประ...

การยืมวัสดุ-อุปกรณ์

การยืมวัสดุ-อุปกรณ์การยืมวัสดุ-อุปกรณ์การยืมวัสดุ-อุปกรณ์ การยืมวัสดุ-อุปกรณ์การยืมวัสดุ-อุปกรณ์การยืมวัสดุ-อุปกรณ์ การยืมวัสดุ-อุปกรณ์...

ระบบสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค ภารกิจ *** วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารในส่วนรับผิดช...

การออกแบบและซ่อมบำรุง

การออกแบบและซ่อมบำรุงการออกแบบและซ่อมบำรุงการออกแบบและซ่อมบำรุง การออกแบบและซ่อมบำรุงการออกแบบและซ่อมบำรุงการออกแบบและซ่อมบำรุง การออกแ...

การขอใช้รถ

กลุ่มงานยานพาหนะ ดูแลรับผิดชอบการให้บริการยานพาหนะในการเดินทาง เกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การทัศนศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ ของน...

งานรักษาความปลอดภัย

ระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิดระบบกล้องวงจรปิด