ประชาสัมพันธ์

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลา...