ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนว...

สามารถดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่นี่http://calendar.buu.ac.th/document/1673836524.pdfhttp://calendar.buu.ac.th/document/1673836609...

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถคลิกที่ลิงค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf957Tg786bwKfTO1iTFvsZKBuf_Th5pGRXHVTOp65Jb8Fvhg/viewform

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกแบบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6jR6NdAIQJgqA--kTRKGWJf_M1kMQzDkPq739yRPnLAgAKQ/viewform

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์ จากที...

สามารถคลิกที่ลิงค์https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1dCYqhHj1wIGLLOkxzeM-1Y8gt_qFVugH%2Fmob...