ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา