เรื่อง รับสมัครข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากลู